នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Idioma: Central Mnong

Informações sobre a versão

Informações de direitos autorais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.